O nama

Udruženje za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama (USU) je nevladina, neprofitna I humanitarna organizacija osnovana u Tuzli septembra 1998.god.

Misija: Podsticati i aktivno sudjelovati u uključivanju osoba sa intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice kao ravnopravnih građana I kao građana koji mogu obogatiti zajednicu.

Vizija: Osobe sa intelektualnim teškoćama doprinose društvu kao aktivn igrađani u svim sferama života. Doprinos mora biti priznat kao pokreta čdruštva u istom status kao I ostalih građana.

Aktivnosti su usmjerene ka uspostavis ocijalnog-inkluzivnog modela u zbrinjavanju osoba sa intelektualnim teškoćama kroz deinstitucionalizaciju, prevenciju institucionalizacije ,podršku življenju u zajednici, podršku zapošljavanju I random angažiranju osoba sa intelektualnim teškoćama.

Organi upravljanja Udruženjem su: Skupština Udruženja, I Predsjedništvo Udruženja.

Proširenjem djelatnosti na poljoprivrednu proizvodnju registriran je USU”Garden” Centar za edukaciju, rehabilitaciju i profesionalno osposobljavanje osoba sa invaliditetom. Kroz socijalno poduzetništvo obezbjedjuje se održivost uspostavljenog modela, zapošljavanje i radno angažovanje osoba sa ivaliditetom i unapredjenje kvalitete njihovog života.

Svoj doprinos u našim uspjesima dali su:

  1. Ministrastvo za rad, socijalnu politiku i povratak Vlade TK,
  2. Udruga za promociju inkluzije iz Zagreba,
  3. Open Society Institute-Mental Health Initiative MHI- Otvoreno društvo Soroš,
  4. Hrvatski Caritas i Caritas biskupske konferencije BiH,
  5. Opština Tuzla,
  6. UniCredit Foundation, Fondacija Mozaik,
  7. LOZA Foundation

USU “Garden”Centar za edukaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom pruža usluge profesionalne rehabilitacije, edukacije, osposobljavanje za samostalan život u zajednici, radno okupacione aktivnosti, dnevni rahabilitacijski program za osobe sa intelektualnim teškoćama, pronalaženje adekvatnog radnog mjesta i podrška radnom angažovanju za osobe sa invaliditetom, rad u plasteničkoj proizvodnji povrća i na otvorenom.

Osnovni cilj rada u Dnevnom centru je da za osobe koje su deinstitucionalizovane i osobe koje žive u vlastitim porodicama, a nisu obuhvaćene nikakvim tretmanom omogući osposobljavanje za: Obavljanje poslova u domaćinstvu; Snalaženje u socijalnoj okolini; Svrsishodno korištenje slobodnog vremena; Pronalaženje radnih aktivnosti; Samozastupanje.

Centar je od strane JU Univerzitet u Tuzli definisan kao nastavna baza za studente Edukacijsko rehabilitacijsko fakulteta.

Branilaca BiH 45, 75000, Tuzla
ID: 4209226480006

NAŠ TIM

Dina Delić

socijalni pedagog

Džana Sultanić

bachelor socijalne pedagogije

Born on September 29, 1997

Fata Ibralić

Prof. Dr. sc. Presjednica

+387 61 725 306

Mirsad Ibralić

Mr sc Ibralić Mirsad, dipl educator/rehabilitator, Direktor

+387 60 31 82 822