USU-Garden

USU Garden d.o.o.

za obrazovanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Trakilovići bb, 75 000 Tuzla
Račun: NLB Bank - Tuzla 1321002016086711
PDV# 4210209400005

USU “Garden”Centar za edukaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom pruža usluge profesionalne rehabilitacije, edukacije, osposobljavanje za samostalan život u zajednici, radno okupacione aktivnosti, dnevni rahabilitacijski program za osobe sa intelektualnim teškoćama, pronalaženje adekvatnog radnog mjesta i podrška radnom angažovanju za osobe sa invaliditetom, rad u plasteničkoj proizvodnji povrća i na otvorenom.

Osnovni cilj rada u Dnevnom centru je da za osobe koje su deinstitucionalizovane i osobe koje žive u vlastitim porodicama, a nisu obuhvaćene nikakvim tretmanom omogući osposobljavanje za: Obavljanje poslova u domaćinstvu; Snalaženje u socijalnoj okolini; Svrsishodno korištenje slobodnog vremena; Pronalaženje radnih aktivnosti; Samozastupanje.

Centar je od strane JU Univerzitet u Tuzli definisan kao nastavna baza za studente Edukacijsko rehabilitacijsko fakulteta.

Otvaranje USU Graden Centra

Naš tim

Mirsad Ibralić

Mr sc Ibralić Mirsad, dipl educator/rehabilitator, Direktor

Džana Sultanić

bachelor socijalne pedagogije

Dina Delić

socijalni pedagog